Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai (2016 - 2021)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.08.2018.

Projekts: Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē LIFE15 CCM/DE/000138

Norises laiks: 2016. gada jūlijs - 2021. gada jūnijs

Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma

Projekta nacionālā koordinatore: Dr. biol. Māra Pakalne 

Projekta koordinators: Dominik Zack (Naturschutzbund Deutschland (NABU))

Projekta sadarbības partneri: Tallinas Universitāte (Tallinn University), Igaunijas Kūdras ražotāju asociācija (Estonian Peat Association), SIA "E-Būvvadība", nodibinājums "ELM MEDIA", Engures ezera dabas parka fonds, Polijas dabas pētnieku klubs (Naturalists Club Poland) un Lietuvas Dabas fonds (Lithuanian Fund for Nature).

Projekta mērķi: atjaunot degradētu purvu teritorijas, veikt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu mērījumus un GEST analīzi, kā arī izveidot rokasgrāmatu par purvu atjaunošanu un vadlīnijas ar labās prakses piemēriem par degradētu purvu teritoriju izmantošanu saskaņā ar Eiropas Savienības klimata politiku.

Plānotie rezultāti:

 • Atjaunoti purvi 5272,5 ha kopplatībā piecās Eiropas Savienības valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Vācijā);
 • Degradētajās purvu platībās atjaunoti dabiskie procesi, notiek kūdras akumulēšanās;
 • Izstrādāta metode un veikta veģetācijas atjaunošana atklātos kūdras laukos Polijā un Lietuvā;
 • Izmantojot GEST metodi, veikts monitorings un CO2 emisiju modelēšana dažādos purva biotopos;
 • Pievērsta sabiedrības uzmanība purvu degradācijas problēmai un ietekmei uz klimatu;
 • Izstrādātas vadlīnijas ar rekomendācijām un labās prakses piemēriem par oglekļa plūsmu no atjaunotiem purviem mērenajā klimata joslā iekļaušanai nacionālajās klimata bilancēs;
 • Uzlabotas zināšanas par purva biotopu atjaunošanu;
 • Izveidota rokasgrāmata par dažādu purva biotopu atjaunošanu un CO2 uzkrāšanu mērenajā klimata joslā; 
 • Izstrādāti dabas aizsardzības plāni dabas liegumiem "Augstroze" un "Baltezera purvs".

Projekta vietas Latvijā: (1) dabas liegums "Augstroze", (2) dabas liegums "Baltezera purvs", (3) Engures ezera dabas parks.

 1. Dabas liegums "Augstroze" ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Šī īpaši aizsargājamā teritorija izveidota, lai aizsargātu augstos, pārejas purvus, kā arī purvainus un platlapju mežus. Dabas liegumā sastopamas gan Latvijas, gan arī Eiropas nozīmes bezmugurkaulnieku, augu, sikspārņu un putnu sugas. 
 2. Dabas liegums "Baltezera purvs" atrodas Brocēnu novadā. Teritorija ir nozīmīga sugām bagāta pārejas purva saglabāšanā. Tā ir viena no nedaudzajām gludsporu ezerenes Isoёtes lacustris, mušu ofrīdas Ophrys insectifera un trejziedu madaras Galium triflorum atradnēm Latvijā.
 3. Engures ezera dabas parks ir nozīmīga teritorija ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzībai. Dabas parkā ligzdo 186 putnu sugas, ezera apkārtne ir izcili bioloģiski daudzveidīga un bagāta teritorija, šeit sastopami vairāki Latvijā un Eiropā reti biotopi, piemēram, kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri, pārejas purvi un slīkšņas un citi.

 

Mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana (2014 - 2017)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.03.2017.

Projekts: Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā LIFE13 NAT/LV/000578

Norises laiks: 2014. gada jūnijs - 2017. gada novembris

Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma

Projekta vadītāja: Dr.biol. Māra Pakalne

Projekta sadarbības partneri: Latvijas vides aizsardzības fonds, SIA "RIDEMO", SIA "E-Būvvadība", Igaunijas dabas fonds (SA Eestimaa Looduse Fond), Dipholcas purva zemieņu savienība (BUND Diepholzer Moorniederung)

Projekta mērķis: veikt mitrāju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu aizsargājamo biotopu saglabāšanu un aizsardzību

Projekta buklets

Projekta Facebook profils

Projekta mājas lapa: www.mitraji.lv  

 

Augstā purva biotopu atjaunošana (2010 - 2013)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.03.2017.

Augstā purva biotopu atjaunošana

Projekts: Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā LIFE08 NAT/LV/000449 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts

Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma

Projekta vadītāja: Dr.biol. Māra Pakalne

Projekta mērķis: atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās - augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana - tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Filma "Purvu noslēpumi"

Projekta grāmata "Augsto purvu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā" (pdf) 

Projekta kopsavilkums (pdf)

Projekta mājas lapa: www.purvi.lv