Projektu īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.

LU reģistrācijas Nr: ESS2019/337

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 30.06.2023.

Projekta partneri:

  • SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola (vadošais partneris)
  • Latvijas Universitāte
  • SIA "L.Ē.V" (Ekstraktu rūpnīca)
  • ZS “Kurmīši”
  • ZS “Cukuriņi”
  • SIA “Berrypark”
  • Stādu audzētāju biedrība
  • saimnieciskās darbības veicējs J. Jansons

Projekta mērķis: ieviest tehnoloģijas augstvērtīgu herbālo produktu ieguvei šādām Latvijā perspektīvu augļaugu kultūrām (smiltsērkšķu, aveņu, kazeņu, krūmcidoniju), ārstniecības augam (Saflora leizejai) un ziediem (kallām), rast risinājumus veselīga stādu materiāla ieguvei, kas perspektīvā izmantojami komercaudzēšanā, un, sadarbojoties dārzkopības nozarei, zinātnes un izglītības iestādēm, attīstīt biotehnoloģiju kompetences. 

Uzdevumi: 

  1. izstrādāt tehnoloģijas augļu, ogu, to audzēšanas un pārstrādes blakusproduktu paplašinātai izmantošanai, nosakot: bioloģiski aktīvu vielu (BAV) savienojumus ar konservējošām, antioksidantu īpašībām un dabīgos pigmentus izejvielās; LV audzētas leizejas BAV saturu auga daļās; izstrādāt ekstraktus, sagatavot produktu tehniskos noteikumus;

  2. smiltsērkšķiem izstrādāt metodikas perspektīvu šķirņu pavairošanai in vitro; avenēm pielāgot esošos in vitro pavairošanas protokolus perspektīviem genotipiem, noteikt vīrusus, veikt vietējo šķirņu atveseļošanu in vitro; kallām identificēt vīrusus, veikt izmēģinājumus pavairošanai in vitro; izpētīt leizejas in vitro pavairošanas iespējas; veikt krūmcidoniju materiāla ģenētisko izpēti viendabīga stādmateriāla un jaunu izejvielu iegūšanai, kas nākotnē var kalpot kā materiāli tehniskā bāze dārzkopības speciālistu apmācībai un paplašināt zināšanu bāzi dārzkopības zinātnē un biotehnoloģijās. 

Projekta finansējums: kopējās izmaksas 486 991,11 EUR, t.sk., ELFLA atbalsts 427 444,01 EUR.  

LU finansējums: kopējās izmaksas 20 000,00 EUR, t. sk., ELFLA atbalsts 18 000,00 EUR.  

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no LU puses: Dr. biol. Signe Tomsone.

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.