• Norises laiks:  2020. gada augusts – 2028. decembris
 • Līdzfinansētājs: Eiropas Savienības LIFE Vides programma
 • Projekta vadītāja LU: Janīna Apsīte
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

* Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.

 • Projekta uzdevumi: 
  • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības stāvokli, kā instrumentus izmantojot aizsardzības mērķu noteikšanu nacionālā un teritoriju līmenī, biotopu apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošu apsaimniekošanu.
  • Pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu.
  • Pilnveidot dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmu un normatīvo regulējumu.
  • Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajās zemēs, izstrādājot efektīvus atbalsta mehānismus un inovatīvas pieejas.
  • Izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu.
  • Izveidot mūsdienīgu, centralizētu dabas datu pārvaldības sistēmu.
  • Stiprināt iesaistīto organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp valsts, nevalstiskajām un zinātniskajām institūcijām.
  • Veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.
  • Veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un brīvprātīgas iesaistes lomu dabas daudzveidības saglabāšanā.
 • Vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde
 • Sadarbības partneri:
 • Finansējums:
  • Kopējais projekta finansējums ir 19 484 173,00 EUR, t. sk., ES LIFE programmas piešķirtais finansējums ir 60%.
  • LU daļa projektā ir 1 000 000 EUR: ES LIFE programmas piešķirtais finansējums ir 60%, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums ir 30%, LU ieguldījums – 10%.
 • Projekta mājas lapa: https://latvianature.daba.gov.lv/
 • LU uzdevums projektā ir veicināt zinātnē balstītu inovatīvu dabas aizsardzības risinājumu izstrādi un ieviešanu, lai būtiski uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli Latvijā, kā arī sekmētu sabiedrības informētību šajā jomā.
 • LU Bioloģijas fakultāte un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte veic Dabas skaitīšanā iegūto apjomīgo datu vispusīgu analīzi Biotopu Direktīvas mežu un zālāju biotopu grupās, kas veido 61% no kopējās Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu platības Latvijā.  Analīzes rezultāti būs pamats biotopu labvēlīgas aizsardzības mērķu definēšanai un biotopu aizsardzības plānu izstrādei un Natura 2000 tīkla efektivitātes uzlabošanai. LU arī monitorē bioloģisko daudzveidību un novērtē tās atjaunošanās sekmes dabisko zālāju un mežu teritorijās, kur  biotopi tiks atjaunoti vai uzturēti, ieviešot ekonomiski motivējošus atbalsta mehānismus.
 • LU Botāniskajā dārzā, izmatojot esošo infrastruktūru, izveido divas tematiskas ekspozīcijas, lai interesenti varētu iepazīties ar augu uzbūvi, to izplatīšanos, pielāgojumiem, izmantošanas iespējām, tādējādi sekmējot izpratni par daudzveidības saglabāšanas  nozīmi. Bez tam, parauglaukumos notiks zālāja sugu daudzveidības palielināšanas izmēģinājumi, kam varēs sekot un pieredzi pārņemt ikviens interesents.