Latvijas Sarkanā grāmata

No 319 Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītām sugām LU Botāniskā dārza ekspozīcijās var iepazīt 83 sugas. Kategoriju skaidrojumi :

 • 0. kat. – izzudušās sugas – sugas, kuras nav atrastas pēdējo 50 gadu laikā, taču, iespējams, vēl saglabājušās dabā, nebrīvē vai kultūrā un kurām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas aktu veidā;
 • 1. kat. – izzūdošās sugas – sugas, kurām draud iznīkšana, tās ir ļoti retas, jo to skaits jau samazinājies līdz kritiskai robežai un to turpmākā eksistence nav iespējama bez sevišķu pasākumu veikšanas; tām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas aktu veidā;
 • 2. kat. – sarūkošās sugas – sugas, kuru indivīdu skaits samazinās un areāls sašaurinās gadu gaitā dabisku cēloņu dēļ, cilvēka darbības rezultātā vai arī abu minēto faktoru ietekmē; tām nepieciešama indivīdu skaita izmaiņas kontrole un īpaša valsts aizsardzība likumdošanas aktu veidā;
 • 3. kat. – retās sugas – sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet kuras sastopamas tik nelielā skaitā vai arī pēc platības tik ierobežotās specifiskās vietās, ka var ātri iznīkt; tām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas aktu veidā;
 • 4. kat. – maz pazīstamās vai vāji izpētītās sugas, kurām, iespējams, draud iznīkšana, bet ziņu trūkuma dēļ pagaidām nevar precīzi novērtēt šo sugu stāvokli; tām nepieciešama papildus izpēte.
  LATĪNISKAIS NOSAUKUMS LATVISKAIS NOSAUKUMS SARKANĀS GRĀMATAS KATEGORIJA
1 Aconitum lasiostomum dzeltenā kurpīte 1
2 Ajuga genevensis Ženēvas cekuliņš 2
3 Ajuga pyramidalis piramidālais cekuliņš 2
4 Alliaria petiolata ārstniecības ķiplocene 3
5 Allium schoenoprasum maurloks 3
6 Allium scorodoprasum ķiploku sīpols 3
7 Allium ursinum laksis 3
8 Allium vineale vīnkalnu sīpols 3
9 Alopecurus arundinaceus niedru lapsaste 3
10 Alyssum gmelinii Gmelina alise 3
11 Anemone sylvestris meža vizbulis 4
12 Arenaria procera zāļlapu smiltenīte 2
13 Armeria maritima jūrmalas armērija 1
14 Armeria vulgaris parastā armērija 1
15 Asperula tinctoria krāsu miešķis 1
16 Astrantia major lielā zvaigznīte 2
17 Betula nana pundurbērzs 2
18 Cardamine hirsuta skarbā ķērsa 1
19 Carex montana kalnu grīslis 3
20 Carex ornithopoda pleznveida grīslis 3
21 Carpinus betulus parastais skābardis 2
22 Ceratophyllum submersum pusgrimusī raglape 2
23 Corynephorus canescens iesirmā kāpsmildzene 3
24 Crambe maritima jūrmalas sālsķērsa 1
25 Crepis praemorsa krūmu cietpiene 3
26 Dactylorhiza baltica Baltijas dzegužpirkstīte 4
27 Delphinium elatum augstais gaiļpiesis 2
28 Digitalis grandiflora lielziedu uzpirkstīte 3
29 Diphasiastrum complanatum parastais plakanstaipeknis 4
30 Dracocephalum ruyschiana Ruiša pūķgalve 2
31 Equisetum telmateia lielā kosa 1
32 Erica tetralix grīņa sārtene 1
33 Eryngium maritimum jūrmalas zilpodze 1
34 Euphorbia palustris purva dievkrēsliņš 2
35 Gentiana cruciata krustlapu drudzene 3
36 Geranium bohemicum Bohēmijas gandrene 2
37 Geranium molle mīkstā gandrene 1
38 Gratiola officinalis ārstniecības rūgtene 2
39 Gypsophila paniculata skarainā ģipsene 2
40 Hedera helix var. baltica Baltijas efeja 1
41 Helianthemum nummularium naudiņu saulrozīte 3
42 Huperzia selago apdzira 4
43 Hypericum hirsutum pūkainā asinszāle 3
44 Iris sibirica Sibīrijas skalbe 2
45 Lathyrus maritimus jūrmalas dedestiņa 2
46 Lathyrus niger melnējošā dedestiņa 3
47 Ligularia sibirica Sibīrijas mēlziede 1
48 Lithospermum officinale ārstniecības cietsēkle 2
49 Lonicera caerulea var. pallasii Pallasa sausserdis 3
50 Lunaria rediviva daudzgadīgā mēnesene 4
51 Lycopodium clavatum vālīšu staipeknis 4
52 Myosotis sparsiflora sīkziedu neaizmirstule 3
53 Myrica gale parastā purvmirte 3
54 Onobrychis arenaria smiltāja esparsete 2
55 Pentaphylloides fruticosa krūma čuža 1
56 Peucedanum oreoselinum kalnu rūgtdille 3
57 Pimpinella major lielā noraga 3
58 Platanthera bifolia smaržīgā naktsvijole 4
59 Polygonatum verticillatum mieturu mugurene 3
60 Polystichum braunii Brauna cietpaparde 1
61 Potentilla crantzii Kranca retējs 1
62 Primula farinosa bezdelīgactiņa 2
63 Prunella grandiflora lielziedu brūngalvīte 1
64 Pulmonaria angustifolia šaurlapu lakacis 2
65 Pulsatilla patens meža silpurene 4
66 Pulsatilla pratensis pļavas silpurene 4
67 Ranunculus bulbosus sīpoliņu gundega 3
68 Rosa rubiginosa smaržlapu roze 3
69 Sanguisorba officinalis ārstniecības brūnvālīte 2
70 Scrophularia umbrosa spārnainā cūknātre 1
71 Serratula tinctoria krāsu zeltlape 3
72 Seseli libanotis kalnu briežsakne 3
73 Silene otites ausainā plaukšķene 2
74 Silene tatarica Tatārijas plaukšķene 3
75 Taxus baccata parastā īve 1
76 Teucrium chamaedrys ozollapu embotiņš  
77 Trifolium alpestre Alpu āboliņš 2
78 Trifolium campestre lauka āboliņš 3
79 Trifolium dubium sīkais āboliņš 3
80 Trifolium fragiferum zemeņu āboliņš 1
81 Valerianella locusta salātu baldriņš 1
82 Vincetoxicum hirundinaria ārstniecības indaine 3
83 Viola elatior augstā vijolīte 1

  

  

IUCN Red List

Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN saīsinājumā no angļu valodas International Union for Conservation of Nature) ir starptautiska dabas un sugu aizsardzības organizācija. Tās darbība vērsta uz zinātniski pamatotas informācijas par dabu vākšanu, apstrādi un izplatīšanu. Kopš 1966. gada organizācija globāli un sistemātiski apkopo informāciju par dzīvnieku, sēņu un augu sugu stāvokli un publicē to Sarkanajā grāmatā. LU Botāniskajā dārzā apskatāmas 35 sugas, kas iekļautas IUCN augu sarakstā. Pārsvarā tās ir tropu un subtropu lakstaugu un kokaugu sugas.

IUCN ir deviņas kategorijas, pēc kurām nosaka aizsardzības statusu:

 • izmiris (saīsināti apzīmē ar EX no angļu valodas vārda Extinct) – nav zināms neviens dzīvs indivīds;
 • izmiris savvaļā (EW no Extinct in the Wild) – savvaļā nav sastopams neviens indivīds; suga sastopama tikai nebrīvē;
 • kritiski apdraudēts (CR no Critically Endangered) – ļoti augsts risks sugai izmirt savvaļā;
 • izmirstošs (EN no Endangered) – atrodas uz izmiršanas robežas;
 • saudzējams (VU no Vulnerable) – augsts apdraudējuma risks;
 • gandrīz apdraudēts (NT no Near Threatened) – nākotnē ir iespējams apdraudējums;
 • zems risks (LC no Least Concern) – zems risks, sugai apdraudējums ilgākā laika posmā nedraud;
 • nepilnīga informācija (DD no Data Deficient) – nav informācijas par sugas stāvokli dabā;
 • nav novērtēts (NE no Not Evaluated) – sugas statuss nav vēl novērtēts.

 

  LATĪNISKAIS NOSAUKUMS LATVISKAIS NOSAUKUMS IUCN KATEGORIJA
1 Abeliophyllum distichum baltā forsītija EN
2 Abies homolepis vienādzvīņu baltegle NT
3 Aesculus hippocastanum parastā zirgkastaņa VU
4 Araucaria bidwilli Bidvila araukārija LC
5 Araucaria heterophylla dažādlapu araukārija VU
6 Astrophytum asterias zvaigznes astrofīts VU
7 Astrophytum coahuilense Koahuilas astrofīts VU
8 Astrophytum ornatum greznais astrofīts VU
9 Ceratozamia mexicana Meksikas ceratozāmija VU
10 Cercidiphyllum japonicum Japānas katsura NT
11 Chamaecyparis lawsoniana Losena paciprese NT
12 Dracaena draco pūķkoks VU
13 Echinocactus grusonii Gruzona ehinokaktuss EN
14 Euphorbia leuconeura baltdzīslu eiforbija VU
15 Forsythia ovata olveida forsītija EN
16 Ginkgo biloba divdaivu ginks EN
17 Lophophora williamsii Viljama lofofora VU
18 Magnolia cylindrica Huanga magnolija VU
19 Magnolia stellata zvaigžņu magnolija EN
20 Magnolia wilsonii Vilsona magnolija NT
21 Mammillaria longimamma garpupu mamilārija VU
22 Metasequoia glyptostroboides Ķīnas metasekvoja EN
23 Picea omorika Serbijas egle EN
24 Pinus peuce Rumēlijas priede NT
25 Pseudotsuga japonica Japānas duglāzija EN
26 Rhipsalis pilocarpa matainais ripsālis VU
27 Rhododendron myrtifolium miršlapu rododendrs EN
28 Sabal bermudana Bermuda sabalpalma EN
29 Sequoia sempervirens mūžzaļā sekvoja EN
30 Stangeria eriopus villainā stangērija VU
31 Thuja koraiensis Korejas tūja VU
32 Tillandsia cyanea tumšzilā tilandsija NT
33 Tsuga canadensis Kanādas hemlokegle NT
34 Vanilla planifolia plakanlapu vaniļa EN
35 Wollemia nobilis dižā volemija CR