Projekts “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju mazināšanai Ziemeļeiropas zemienē”

LIFE Peat Restore – LIFE15 CCM/DE/000138

 • Norises laiks: 2016. gads – 2021. gads
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma 
 • Izpildītājs: Latvijas Universitāte
 • Sadarbības partneri: NABU, Latvijas Universitāte, SIA „E Būvvadība”, Rucka, Engures ezera dabas parka fonds, Klub Przyrodnikow, Lietuvas dabas fonds, Lietuviškos Durpes, Tallinas Universitāte
 • Projekta vadītāja: Dr.biol. Māra Pakalne (mara.pakalne@lu.lv)
 • Projekta mērķis ir atjaunot degradētus purvus, tādējādi palielinot to spēju piesaistīt oglekli. Atjaunošanas darbi tiks veikti piecās valstīs 5300 hektāru lielā kopplatībā.
 • Projekta mērķi:
  • PURVU ATJAUNOŠANA Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir degradētu purvu un kūdras atradņu atjaunošana, līdztekus atjaunojot arī purvu oglekļa uzkrāšanas funkciju.
  • ATJAUNOŠANAS PASĀKUMI Lai atjaunotu susināšanas ietekmētu purvu, uz meliorācijas grāvjiem nepieciešams izbūvēt aizsprostus vai grāvjus aizbērt. Nosusināti purvi bieži aizaug ar kokiem un krūmiem, tāpēc daļā no projekta teritorijām plānota koku un krūmu izciršana.
  • BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA Atjaunotie purvi ir nozīmīga dzīvotne daudz dažādām purviem raksturīgām augu un dzīvnieku sugām.
  • MONITORINGS Projekta ietvaros teritorijās plānots monitorēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu daudzumu, ko emitē dažāda tipa purvi, veikt biotopu kartēšanu un monitoringu, kā arī sekot līdzi gruntsūdens līmeņa izmaiņām. Projekta rezultātus plānots apkopot purvu atjaunošanas vadlīnijās.
 • Projekta vietas: Latvijā atrodas trīs projekta vietas ar kopējo platību 16 815 hektāri. Purva atjaunošanas darbi tiks veikti aptuveni 248 hektāros. Latvijā par projektu atbildīgi četri partneri: Latvijas Universitāte, SIA “E Būvvadība”, nodibinājums “ELM Media” un Engures ezera dabas parka fonds.
  • DABAS LIEGUMS “AUGSTROZE” Kopējā dabas lieguma platība ir 4007,2 hektāri. Projekta ietvaros dabas liegumā plānots veikt biotopu apsaimniekošanas pasākumus 95 hektārus lielā platībā. Aizsargājamā dabas teritorijā ir lielas augsto purvu platības, bet daļa purva ir degradēta – to nelabvēlīgi ietekmējuši grāvji. Nelielās platībās sastopami arī pārejas purvi un Rhynchosporion albae pioniersabiedrības uz mitras kūdras. Dabas lieguma augstajos purvos bieži sastopamas tādas sugas kā, piemēram, rasenes Drosera spp., purva dzērvene Oxycoccus palustris, sfagni Sphagnum spp.
  • DABAS PARKS “ENGURES EZERS” Dabas parka platība ir ​​19 795 hektāri. Projekta ietvaros paredzēta purva biotopu atjaunošana aptuveni 20 hektāru platībā. Engures ezers ir starptautiski nozīmīga putnu vieta, šeit sastopamas tādas retas un aizsargājamas sugas kā grieze Crex crex, mazais ormanītis Porzana parva, lielais dumpis Botaurus stellaris un baltpieres zoss Anser albifrons. Dabas parkā sastopamas daudzas retas un aizsargājamas augu sugas, piemēram, šeit konstatētas 22 no 32 Latvijas savvaļas orhideju sugām. Ap ezeru esošajos zālājos ierīkotas ganības, kur ganās dažādu šķirņu liellopi un zirgi. Projekta teritorija ir 1,5 kilometrus gara un 2,5 līdz 3 kilometrus plata josla starp ezeru un Rīgas līci. Šeit sastopami biotopi ir Kaļķaini zāļu purvi (7230), Dižās aslapes Cladium mariscus audzes ezeros un purvos (7210*), kā arī Pārejas purvi un slīkšņas  (7140). Nosusināšanas dēļ purvi aizaug ar kokiem un krūmiem, tādējādi izkonkurējot zāļu purviem raksturīgās sugas. Dabas parkam 2011. gadā izstrādāts dabas aizsardzības plāns.
  • DABAS LIEGUMS “BALTEZERA PURVS” Dabas lieguma platība ir 228 hektāri, tā lielāko teritoriju aizņem 5000 gadus vecs purvs un tam blakus esošais ezers. Pārejas purvā sastopamas vairākas orhideju sugas, tostarp Latvijā ļoti reti sastopamā mušu ofrīda Ophrys insectifera. Baltezera purvs ir trejziedu madaras Galium triflorum vienīgā atradne Kurzemē. Nosusināšanas ietekmē purvs aizaug ar kokiem un krūmiem, kas nomāc pārejas purviem raksturīgo veģetāciju. Teritorijai ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (2005.-2015. gadam), bet šī projekta ietvaros plānots izstrādāt jaunu dabas aizsardzības plānu.
 • Projekta mājas lapa: https://life-peat-restore.eu/lv/
 • Projekta informatīvie bukleti un grāmata (.pdf)