Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 26. jūnija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Konkursa mērķis ir sniegt finanšu atbalstu projektiem, lai radītu praktiski izmantojamus rezultātus vides aizsardzības politikas veidošanā un/vai īstenošanā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 31. jūlijs.

Konkursā tiek atbalstītas turpmāk minētās aktivitātes (detalizētāka informācija norādīta Nolikumā):

1. Vadlīniju, metodoloģijas, rekomendāciju, tehnoloģisko risinājumu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana.

2. Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana/papildināšana.

3. Datu ieguve, analīze un digitalizācija vides politikas veidošanai, ieviešanai un/vai rezultātu novērtēšanai.

4. Līdzšinējās vides politikas rezultātu un labās prakses demonstrācijas projektu īstenošana.

5. Uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi izglītojoši pasākumi:

a) par vides prasību ievērošanu;

b) sabiedrības vides apziņas veicināšanai.

6. Pilotprojektu realizācija prioritārajās vides politikas jomās – ekosistēmu pakalpojumi, aprites ekonomika, adaptācija klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumi (t. sk., bet ne tikai, izstrādāt un testēt praktiskus risinājumus prioritāro vides problēmu risināšanai, labās prakses demonstrācijai un praktisku priekšlikumu sagatavošanai projekta rezultātos ieinteresētajām pusēm/tiešajiem lietotājiem).

7. Dabas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izvērtējums – sociāli ekonomiskais pienesums.

8. Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanas aspekti.

Projektu konkursā var piedalīties:

  • Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
  • Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 700 000 EUR. Maksimālais finansējums vienam projektam no Fonda līdzekļiem tiek noteikts 60 000 EUR.

Pašu ieguldījuma, līdzfinansējuma  nodrošināšana nav obligāta prasība.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami VRAA mājas lapas sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv 

Dalīties